Úvodní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Schlieger, s.r.o.
pro internetový obchod eshop.schlieger.cz

 1. Všeobecná ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky společnosti Schlieger, s. r. o.  se sídlem Sokolohradská 1728, 583 01 Chotěboř, IČ: 28787803, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 27453 (dále jen „Společnost“) platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.schlieger.cz (dále jen „Internetový obchod“) a blíže upřesňují práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy prostřednictvím Internetového obchodu uzavřené (dále jen „Kupní smlouva“).
  • Kupní smlouva je uzavřena mezi Společností, jakožto prodávajícím, a zákazníkem, který je právnickou osobou či osobou, která má v úmyslu uzavřít Kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Kupující“).
  • Kupní smlouva nemůže být uzavřena mezi Společností a osobou, která naplňuje definici spotřebitele dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 2. Kontaktní informace společnosti
  • Provozovatelem Internetového obchodu je společnost Schlieger, s. r. o.  se sídlem Sokolohradská 1728, 583 01 Chotěboř, IČ: 28787803, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Hradci králové, oddíl C, vložka 27453.
  • Společnost je možné kontaktovat:
   1. prostřednictvím e-mailové adresy eshop@schlieger.cz;
   2. na telefonním čísle +420 776 056 948 (Po–Pá: 9–16 hod.);
   3. osobně na adrese [•].
 3. Uživatelský účet
  • Každý Kupující je povinen pro vytvoření objednávky a následného uzavření Kupní smlouvy disponovat aktivním uživatelským účtem, který založí registrací do internetového obchodu, v rámci které vyplní své identifikační a kontaktní údaje (dále jen „Registrace“).
  • Po provedení Registrace bude Kupujícímu přiřazen obchodní zástupce Společnosti, který Kupujícího kontaktuje.
  • Uživatelský účet je aktivován potvrzením Registrace ze strany Společnosti, o čemž je Kupující informován prostřednictvím zaslaného e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou při Registraci (dále jen „Uživatelský účet“).
  • V rámci uživatelského účtu je Kupující oprávněn:
   • [•];
   • [•];
   • [•].
  • Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti či třetích osob.
 4. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  • V internetovém obchodu je uveden přehled nabízeného zboží, včetně uvedení základních vlastností jednotlivých položek. Přehled a prezentace zboží v internetovém obchodu jsou informativního charakteru a nejedná se o návrh Společnosti na uzavření Kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření Kupní smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k následnému přijetí této objednávky ze strany společnosti.
  • Kupující si v Internetovém obchodu vybere zboží, které si přeje zakoupit, vloží jej do košíku a následně postupuje ve vyplňování objednávkového formuláře v Internetovém obchodu. Po vyplnění požadovaných údajů Kupující odešle svou objednávku, která je návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „Objednávka“).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Společností zasláno Kupujícímu prostřednictvím zaslaného e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.
  • Pozměněná Objednávka ze strany Společnosti je považována za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až prokazatelnou akceptací Kupujícího.
  • Vzniklou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.
  • Společnost upozorňuje Kupujícího, že k uzavření Kupní smlouvy nedojde, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
 5. Dodací podmínky
  • Zboží uvedené v Kupní smlouvě je Kupujícímu připraveno k vyzvednutí ve skladu Společnosti na adrese Pohled 259, 582 21 Pohled, a to zpravidla do 14 dnů od úhrady kupní ceny[1] [2]  dle čl. 6 těchto obchodních podmínek či v termínu uvedeném v Kupní smlouvě. Kupující bere na vědomí, že předpokládaný termín dodání zboží je pouze orientační.
  • O tom, že je zboží Kupujícímu připraveno k vyzvednutí je Kupující informován prostřednictvím zaslaného e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Kupující bere na vědomí, že termín vyzvednutí zboží je Společnost oprávněna jednostranně prodloužit.
  • Smluvní strany se mohou v rámci Kupní smlouvy za individuálně stanovených podmínek dohodnout na přepravě zakoupeného zboží na Kupujícím určené místo.
  • Zboží je Kupujícímu připraveno k vyzvednutí po dobu 10 dnů ode dne oznámení dle odst. 5.1 obchodních podmínek.[3]  Nepřevezme-li Kupující zboží v této době, je povinen Společnosti zaplatit poplatek za uskladnění za každý započatý den prodlení ve výši 500 Kč až do doby převzetí zboží, maximálně však 5000 Kč.
 6. Platební podmínky
  • Po uzavření Kupní smlouvy Společnost vystaví a Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu zašle daňový doklad (fakturu) na cenu zboží dle Kupní smlouvy se splatností 14 dnů. Tento daňový doklad (fakturu) je Kupující povinen uhradit na bankovní účet Společnosti v tomto daňovém dokladu uvedený. V případě, že kupní cena nepřekračuje částku 270.000,- Kč (slovy: dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), je Kupující oprávněn uhradit kupní cenu dle Kupní smlouvy v hotovosti a to při předání zboží.
  • K expedici zboží v Kupní smlouvě a jeho předání Kupujícímu dochází až po úhradě kupní ceny dle odst. 6.1 těchto obchodních podmínek, nezvolí-li Kupující platbu za zboží v hotovosti či nedohodnou-li se smluvní strany v Kupní smlouvě jinak[4] .
 7. Zrušení Objednávky a odstoupení od Kupní smlouvy
  • Kupující je[5]  oprávněn zrušit Objednávku i bez uvedení důvodu, a to až do doby její akceptace ze strany Společnosti a uzavření Kupní smlouvy. Zrušení Objednávky musí být v takovém případě Společnosti doručeno před doručením potvrzení Objednávky ze strany Společnosti Kupujícímu.
  • V případě, že nebude zakoupené zboží připraveno k vyzvednutí ani do 45 dnů od zaplacení kupní ceny dle Kupní smlouvy jsou Kupující či Společnost od Kupní smlouvy oprávněni odstoupit, v takovém případě Společnost vrátí kupní cenu do 14 dnů od doručení písemného odstoupení Společnosti. Ani jedna ze smluvních stran nemá v takovém případě neodpovídá druhé smluvní straně za případnou újmu vzniklou nedodáním zboží, zejm., nikoliv však výlučně, ušlého zisku.
  • Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že zjistí vážné důvody bránící dodat objednané zboží Kupujícímu, např. pokud není schopen z důvodu na straně výrobce zboží dodržet požadovaný termín dodání, požadované provedení zboží, kvalitu apod. (např. výrobek se přestal vyrábět v požadovaném provedení – změna materiálu, barvy apod.).
  • Společnost je dále oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě, že je Kupující v prodlením s úhradou kupní ceny dle Kupní smlouvy po dobu delší než 10 dnů [6] nebo v případě nevyzvednutí zboží v době dle odst. 5.4 obchodních podmínek.
 8. Práva a povinnosti z vadného plnění
  • Společnost odpovídá Kupujícímu pouze za ty vady zboží, které se u takového zboží vyskytovaly již v době jeho převzetí Kupujícím (dále jen „Vada“).
  • Kupující je povinen Společnosti vytknout Vadu na zakoupeném zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a Vadu zjistit, a to buď označením Vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí zakoupeného zboží.[7] 
  • Jakmile Kupující zjistí Vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Společnosti a zakoupené vadné zboží Společnosti předá, nebo jej podle jejích pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby Vada mohla být přezkoumána.
  • Je-li Vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny zakoupeného zboží. Nelze-li Vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy z ceny zakoupeného zboží.
  • Společnost vyřídí reklamaci dle tohoto článku do 45 dnů ode dne jejího řádného uplatnění. Pokud nebude možné Vadu posoudit či zboží opravit v 45 denní lhůtě (například s ohledem na délku dodacích lhůt komponent od dodavatelů), je společnost oprávněna lhůtu jednostranně prodloužit o dobu potřebnou k odbornému posouzení vytknuté Vady a opravě zakoupeného zboží. Společnost o vyřízení uplatnění práva ze záruky nebo o prodloužení lhůtu pro vyřízení vyrozumí Kupujícího e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu zákazníka uvedenou v Kupní smlouvě.
  • Smluvní záruku nad rámec zákonné odpovědnosti za vady poskytuje Společnost v souladu a za podmínek stanovených záručním řádem, který je zveřejněný na webových stránkách Internetového obchodu.
 9. Ochrana osobních údajů
  • Ochrana osobních údajů Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů Společnosti se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Kupující v samostatném dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů“ na internetových stránkách Společnosti eshop.schlieger.cz
 10. Závěrečná ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé Kupní smlouvy. V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a Kupní smlouvou má přednost Kupní smlouva.
  • Záležitosti v těchto obchodních podmínkách či v Kupní smlouvě neuvedené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  • Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek či Kupní smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Aktuální platné znění obchodních podmínek je zveřejněno na webové adrese Internetového obchodu Společnosti (eshop.schlieger.cz). Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění obchodních podmínek na webových stránkách Internetového obchodu.
  • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2022

Obrázek kategorie Obchodní podmínky