Úvodní stránka Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

Záruční řád společnosti Schlieger, s.r.o.
pro internetový obchod eshop.schlieger.cz

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento záruční řád společnosti Schlieger, s. r. o.  se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3, IČ: 28787803, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 385508 (dále jen „Společnost“) informuje zákazníky o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv ze smluvní záruky Společnosti a výrobců zboží nabízeného v internetovém obchodě eshop.schlieger.cz (dále jen „Internetový obchod“) v souvislosti s  kupní smlouvou uzavřenou prostřednictvím Internetového obchodu mezi Společností, jakožto prodávajícím, a zákazníkem (dále jen „Kupní smlouva“), který je právnickou osobou, či osobou, která uzavřela kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Zákazník“)

2. Smluvní záruka

2.1. Společnost poskytuje nad rámec zákonné odpovědnosti za vadné plnění Zákazníkovi smluvní záruku na zboží, které bylo koupeno prostřednictvím Internetového obchodu, která se řídí výhradně podmínkami stanovenými v tomto záručním řádu a spočívá v opravě, při níž budou zákazníkovi bezplatně poskytnuty potřebné komponenty, a není-li oprava možná, tak výměně zakoupeného zboží či jeho časti ve stanovené lhůtě (dále jen „Smluvní záruka“) po dobu uvedenou v následujících odstavcích (dále jen „Záruční doba“). Společnost může v takovém případě požadovat náhradu nákladů na práci zaměstnanců Společnosti vynaloženou při opravě či výměně dle aktuálního ceníku Společnosti. Kromě Smluvní záruky přímo od Společnosti (Smluvní záruka společnosti) poskytuje Společnost v některých případech vymezených v následujících odstavcích Zákazníkovi záruku za podmínky, že bude reklamovanou vadu možné Společností uplatnit u výrobce daného zboží v souladu s jím poskytnutou zárukou Společnosti (Smluvní záruka výrobce).

2.2. Smluvní zárukou na vybrané zboží zakoupené prostřednictvím Internetového obchodu či na jeho níže specifikované části není dotčeno právo zákazníka z vadného plnění dle zákona, které je upraveno obchodními podmínkami Společnosti pro Internetový obchod.

2.3. TEPELNÁ ČERPADLA – Smluvní záruka společnosti

2.3.1.Společnost poskytuje na tepelné čerpadlo, jehož koupě byla předmětem Kupní smlouvy, Smluvní záruku po níže stanovenou Záruční dobu za podmínky, že montáž tepelného čerpadla byla provedena odbornou osobou za podmínek stanovených tímto záručním řádem:​

Poskytovaná smluvní záruka (nevztahuje se na výluky uvedené v čl. 2.6. záručního řádu) Záruční doba
Funkčnost venkovní jednotky tepelného čerpadla 3 roky od data předání
Funkčnost kompresoru tepelného čerpadla 10 let od data předání

2.3.2. Právo z uplatněné Smluvní záruky bude vyřízeno opravou věci. Není-li možné tepelném čerpadlo opravit, ačkoliv je jeho vada kryta zárukou, vymění Společnost toto tepelné čerpadlo či jeho vadnou část novým tepelným čerpadlem či novými částmi a to v nejkratší možné době. V případě, že tepelné čerpadlo či jeho části již společnost nedodává či je nemá k dispozici, nahradí Společnost tepelné čerpadlo či jeho části vhodnou alternativou, přičemž při výběru této alternativy přihlédne k potřebám zákazníka a tato alternativa bude disponovat minimálně stejnými či lepšími parametry než vadné tepelné čerpadlo nebo jeho část, nedohodnou-li se Společnost a Zákazník jinak.

2.3.3. Společnost provede opravu tepelného čerpadla do 90 dnů ode dne uplatnění práva ze Smluvní záruky. Pokud nebude možné vadu zakoupeného zboží posoudit či jej opravit v 90denní lhůtě (například s ohledem na délku dodacích lhůt komponent od jejich dodavatelů), je Společnost oprávněna lhůtu jednostranně prodloužit o dobu potřebnou k odbornému posouzení vytknuté vady a opravě tepelného čerpadla. Společnost o vyřízení uplatnění práva ze záruky nebo o prodloužení lhůtu pro vyřízení vyrozumí zákazníka e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu zákazníka uvedenou ve smlouvě.

 

2.4. KOMPONENTY PRO FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY – Smluvní záruka výrobce

2.4.1. V případě, že se vyskytne vada fotovoltaické elektrárny v záruční době poskytnuté ze strany výrobce společnosti a zákazník tuto vadu společnosti oznámí, společnost tuto vadu v souladu s podmínkami výrobce u něho uplatní a v případě, že se bude jednat o vadu krytou touto zárukou výrobce, zajistí společnost pro zákazníka u výrobce její odstranění . Jestliže je vada kryta zárukou, vymění Společnost toto zařízení či jeho vadnou část novým či novými částmi a to v nejkratší možné době. Společnost poskytuje součinnost Zákazníkovi v případě, že montáž zakoupeného zboží byla provedena či potvrzena Společností nebo jím autorizovanou či pověřenou osobou.

2.4.2. Ke dni vydání tohoto záručního řádu poskytují výrobci Společnosti následující záruky:

Poskytovaná záruka ze strany výrobce Společnosti Záruční doba dle záručních podmínek výrobce
Fotovoltaické panely Amerisolar 550Wp 30 let na 80% výkonu / 12 let na mechanické část
Střídače Sofar solar 5(HYD,ME)-10(ostatní) let na funkčnost dle typu , po registraci stránkách sofarsolar.com a zaplacení poplatku lze prodloužit na 20 let
Baterie 10 let na kapacitu (zůstane alespoň 60 % kapacity)

2.4.3. Podmínky uplatnění práv ze záruky se řídí reklamačními a záručními listy či řády jednotlivých výrobců zakoupeného zboží.

2.4.4. SOLÁRNÍ KOLEKTORY – Smluvní záruka společnosti

2.4.5. Společnost poskytuje na solární kolektor, jehož koupě byla předmětem Kupní smlouvy, Smluvní záruku po níže stanovenou Záruční dobu za podmínky, že montáž solárního kolektoru byla provedena odbornou osobou za podmínek stanovených tímto záručním řádem:

Poskytovaná Smluvní záruka (nevztahuje se na výluky uvedené v čl. 2.6. záručního řádu) Záruční doba
Záruka na vakuum v solárních trubicích 15 let

2.4.6. V případě smluvní záruky společnosti na solární kolektory se použijí čl. 2.3.2 a 2.3.3 tohoto záručního řádu.

2.5. Smluvní záruka pozbývá platnosti v případě jakéhokoliv zásahu či použití zakoupeného zboží provedeného neodbornou osobou, v rozporu s tímto záručním řádem nebo v rozporu s pokyny Společnosti nebo výrobce zakoupeného zboží.

2.6. Smluvní záruka společnosti se nevztahuje na:

 • vady vzniklé nerespektováním montážních předpisů Společnosti a užíváním zakoupeného zboží pro jiné než předepsané účely;
 • vady zařízení vzniklé chybnou obsluhou v rozporu s návodem k obsluze zakoupeného zboží ;
 • vady na zařízení vzniklé neodborným zásahem neoprávněnou osobou, vady způsobené neodborným skladováním a manipulací se zařízením;
 • závady a poškození působením chemických nebo agresivních látek;
 • vady způsobené vyšší mocí, vnějšími vlivy, živelnou událostí apod.;
 • závady vzniklé změnou pořadí fází, výpadkem proudu, přepětím nebo podpětím v elektrické síti nebo špatným zapojením;
 • vady vzniklé působením mechanických nečistot, usazenin nebo vodního kamene v topném či v chladícím systému;
 • vady na elektrických částech zakoupeného zboží, nebyla-li prokazatelně provedená elektro revize elektrického přívodu napájení na svorkách tepelného čerpadla nejpozději k datu uvedení tepelného čerpadla do provozu.

2.7. O záruční opravu se nejedná a práce a materiál jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku společnosti v případě:

dát hodinovou sazbu a sazebník na km

 • nastavování parametrů regulace zařízení nebo regulace systému, do kterého je zakoupené zboží zapojeno nebo proškolování obsluhy zařízení;
 • jakékoliv zásahy, změny, opravy či úpravy na zakoupeném zboží, které nebyly předmětem dodávky Společnosti;
 • odvzdušňování, doplňování vody či nemrznoucí směsi do primárního kolektoru nebo otopné, resp. chladící soustavy nebo čištění filtru topného systému.

3. Uplatnění práv ze smluvní záruky

3.1. Zákazník může právo ze Smluvní záruky za splnění podmínek stanovených tímto záručním řádem nebo reklamačními a záručními listy či řády výrobců zakoupeného zboží uplatnit:

 • prostřednictvím e-mailové adresy eshop@schlieger.cz;
 • na telefonním čísle +420 226 223 860 (Po–Pá: 9–16 hod.);
 • osobně na adrese [•].

3.2. Zákazník je povinen v uplatnění práva ze Smluvní záruky uvést podrobný popis vady zakoupeného zboží (popis vady a její projev, pozice vadného části zakoupeného zboží apod.).

3.3. Společnost upozorňuje Zákazníky, že zpravidla bude nutné technické a odborné posouzení reklamované vady v místě použití zakoupeného zboží, aby bylo možné učinit závěr o povaze uplatňované vady a způsobu jejího řešení. Za účelem posouzení oprávněnosti práva ze smluvní záruky a následnému zhodnocení vady je Zákazník povinen umožnit Společnosti nebo jí pověřené osobě ve sjednaný den a čas přístup k místu, kde se dané zboží nachází, a vytvořit jí odpovídající podmínky pro posouzení oprávněnosti práva ze smluvní záruky. Nebude-li tato nezbytná prohlídka v uvedeném termínu umožněna, může dojít k posunutí termínu, kdy společnost započne s případným odstraňováním vady. V takovém případě se Společnost nedostává do prodlení s řešením práva ze smluvní záruky, neboť překážka vyvstala na straně Zákazníka.

3.4. Není-li možné odbornou osobou zakoupené zboží demontovat a předat jej bez rizika jeho znehodnocení či poškození pro posouzení vady Společnosti, je Zákazník povinen zabezpečit uchování zakoupeného zboží ve stavu ke dni zjištění vady a uplatnění práva ze Smluvní záruky, a to až do okamžiku posouzení vady zakoupeného zboží Společností (popřípadě jí autorizovanou či pověřenou osobou). Zákazník je však povinen po zjištění existence vad na zakoupeném zboží provést nezbytná opatření vedoucí k zabránění vzniku dalších škod na zakoupeném zboží.

3.5. V případě, že vada uplatněná Zákazníkem není uznána jako vada oprávněná, je Společnost oprávněna požadovat veškeré vynaložené výdaje spojené s vyřizováním práva ze Smluvní záruky (práce, cestovné, poštovné, správní poplatky, provozní náklady, náklady na znalecké posudky apod.).


4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento záruční řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

4.2. Aktuální platné znění záručního řádu je zveřejněno na internetových stránkách Internetového obchodu (www.e-shop.schlieger.cz).

4.3. Společnost si vyhrazuje právo na změnu tohoto záručního řádu, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění na internetových stránkách Internetového obchodu.

4.4. Tento záruční řád je platný a účinný od 1. 9. 2021.